Meie väärtused

Austame Jumalat

On olemas võimas eluviis, kus Jumal saab sinu elu keskpunktiks ja sa elad selleks, et Teda austada.

Jõud

Kogudusena soovime tugevdada usklikke nende usus ja aidata saada neil terviklikuks.

Käeulatuses

Meie eesmärk on jõuda inimesteni, kes ei tunne Jeesust oma Isanda ja päästjana.

Õpetus

Usume, et kõige tähtsam asi, mida üks kogudus teha saab, on õpetada praktilisel ja elaval viisil Piiblit - Jumala Sõna.

Perekond

Meie teenistused sobivad igale vanusele ja me õpetame Jeesusest viisil, millest kõik aru saavad.

Armastus

Anname oma parima, et luua õhkkond, kus kõik kohalolijad võivad kogeda Jumala armastust.

Misjon

Kogudusena toetame neid, kes viivad sõnumi Jeesusest laia maailma –  nii Eestis kui ka teistele maadele.

Uuri järele, mida me teeme

   On palju viise, kuidas ehitada Jumala kogudust, kus inimesed saavad koos käia, kuulata Jumala Sõna, kasvada hingelised ja ülistada Jumalat. Tegelikult me usume, et Jumal annab igale kohalikule kirikule juhtnöörid Taevast. Meil EVK-s on koguduse aluskivideks 7 eesmärki.  Usaldame Jumalat ja mõjutame ümbritsevat maailma positiivselt. Usume, et inimesed võivad elada võidukalt ja väeliselt,võttes oma koha Kristuse ihus ja täites Jumala plaani oma elus. Meie Taevane Isa tahab, et saaksid hästi hakkama igas olukorras. See tähendab, et sinust saab pea, mitte saba.  Tema plaan sinu elu jaoks on õitseda ja olla edukas igal alal. Ta soovib, et sinust saaks tugev liige Kristuse ihus, kus sa saad olla kasulik arendades Jumala poolt kingitud oskuseid. Tema ei ole oma rahvale kunagi plaaninud läbikukkumist, vaid võitu. Jumal soovib, et sa oleksid vaimselt, hingeliselt ja füüsiliselt tugev.Kui me otsustame panna Jumala ja Tema Kuningriigi oma elus esikohale, õnnistab ta meid külluslikult, et me saaksime omakorda olla õnnistuseks teistele.

Me usume

kõik on sündinud patustena ning vajavad Päästjat ja päästet. Jeesus, Jumala Poeg tuli ja maksis hinna kõikide pattude eest, valades oma vere ristil. Jeesus on ainus tee taevasse. Et päästetud saada, tuleb uskuda oma südames ja tunnistada oma suuga, et Jeesus on Isand. Jumal on kõigile andnud vaba tahte. See on igaühe enda valik, kas Teda teenida või hüljata. Pääste on Jumala tasuta and ning kättesaadav kõigile, kes valivad Temasse uskuda. Kui sa oled saanud usklikuks, oled sa sündinud uuesti läbi Jeesuse ja saanud Jumala lapseks. Jumala lapsena võid sa võtta vastu igavese elu Taevas.
(Johannese 3:16-17, Roomlastele 3:23-24, Roomlastele 5:8-10, Roomlastele 10:9-10, Efeslastele 2:8-10, Galaatlastele 4:6-7)

Püha vaimuga ristimine

pääste ja Püha Vaimuga ristimine on kaks erinevat kogemust. Päästetud saades tuleb Püha Vaim sinu sisse elama. Püha Vaimuga ristimine on aga Püha Vaimuga täitumine ja ülevool, mille tunnuseks on taevases keeles rääkimine. Püha Vaimuga täidetud elu on kättesaadav igale usklikule ja annab meile eelise igapäevaelus.
(Apostlite teod 2:1-4, Galaatlastele 5:16, Roomlastele 8:14-15, Apostlite teod 19:1-6, John 16:13-14)

Veega ristimine

veega ristimine on sõnakuulelikkuse tegu, milles inimene kastetakse
täielikult vee alla ja tõstetakse jälle üles. Veega ristimine sümboliseerib meie samastumist ja ühendust Kristusega Tema surmas, matmises ja  ülestõusmises. Veega ristimine ei ole vältimatult vajalik taevasse pääsemiseks, kuid on imeline kogemus, mis tugevdab sinu usku ja kindlust usklikuna.
(Luuka 3:21-22, Apostlite teod 2:38, Roomlastele 6:3-4, Koloslastele 2:12-13, Matteuse 28:19)

Andmine

ühte ja ainsasse Jumalasse, kes on kolm isikut: Isa, Poeg ja Püha Vaim. Jumal on armastav Jumal, hea ja kõikväeline Jumal. Ta on kõige looja ja kõik on loodud Tema jaoks. Jumal igatseb, et me haldaksime hästi kõike, mida Ta meile andnud on: aega, andeid ja aardeid. Me anname 10% oma sissetulekust kogudusele, et aidata inimestel jõuda Jeesuseni. Olles seda tehes sõnakuulelikud, saame me nautida kõike, mida Jumal meie jaoks teeb. Jumal on tõotanud, et kui meie Teda usaldame ja anname vabatahtlikult kümnist ja ohvriande, siis õnnistab Tema meid ülikülluslikult ja teeb meid endid õnnistuseks.
(1. Moosese 1:1, Apostlite teod 17:28, 1. Moosese 12:2-3, Matteuse 25:20-21, Malaki 3:10-12, 2. Korintlastele 9:6-11, 1. Timoteosele 6:18-19)

Tervenemine

Jeesus maksis ristil hinna kõikide haiguste ja tõbede eest. Jeesus on meie tervendaja ning tervenemine on usu läbi kättesaadav igaühele Jumala Perekonnast. Jumal teeb imesid ka täna ja jätkuvalt saavad inimesed imeliselt terveks. Tervenemine meie ihude jaoks on Jumala kingitus! Piibel juhendab meid panema käed haigete peale Jeesuse nimel ja Jumala tervendav vägi teeb nad terveks.
(Jesaja 53:4-5, Markuse 10:52, Jakoobuse 5:5:14-16, 1. Peetruse 2:24)

Taevas ja põrgu

taeva ja  põrgu olemasolusse. Maa peal tegutsevad täna hea ja kuri. Kui kristlane sureb, läheb ta hetkeliselt taevasse, et olla koos Isandaga. Me usume, et Jeesus tuleb peagi tagasi, et võtta oma kogudus – kõik usklikud, kes sel ajal elavad – endaga igaveseks kaasa taevasse. Aga kui sa hülgad Jeesuse selles elus ega usu Temasse kui oma Isandasse ja Päästjasse, siis sellest elust lahkudes ootab sind igavene surm põrgus.
(Joona 14:6, 2. Korintlastele 5:8-9, 1. Jn 5:11-13, 1. Korintlastele 15:52-53, Roomlastele 6:23, 1 Tessalooniklastele 4:14-18, Ilmutuse 20:15)

Teistele rääkimine

igal kristlasel on vastutus jagada evangeeliumi teistega, rääkides julgelt oma suhtest Jeesusega. Me teeme seda, kui elame oma elu eeskujuna ja kasutame iga võimalust, et rääkida, mida Jeesus on meie jaoks teinud. Me tahame, et kõik tunneksid Jumalat kui oma Isa ja võiksid veeta oma igaviku Taevas.
(Markuse 16:15, Matteuse 28:19-20, Apostlite teod 1:8, Roomlastele 6:14)