Koos toimime paremini

Me tahame austada Jumalat kõiges, mida me teeme, ja tõsta kõrgeks Jeesuse nime

Alati sammukese võrra eespool

Me suudame enamat, kui me

Tuleme kokku Jumala perena, et julgustada ja vajadusel toetada üksteist. Olles noor või vana, keegi ei peaks minema läbi elu üksinda. Seetõttu, mida Jeesus tegi, ei ole me kunagi üksi ega ilma abita.

Jumala plaan on, et me käiksime koos ühises usus ja vaimus armastava kogudusena. Jumala plaani leidmine ja selle ellu viimine viib meid rahulolemisse igas valdkonnas. Me saame hästi hakkama, sest usume, et Jeesuse töö ristil andis meile väe eluks ning koguduses käies saame tugevamaks ja hakkame nägema Jumala parimat oma elu jaoks.

Meie pastor

Pastor Barry Mitchell

Barry kasvas üles USA-s, kuid on elanud Eestis juba alates 1992. aastast. Esimesel 9 aastal juhtis ta edukalt Tallinna Domata Piiblikooli, mis treenis pastoreid ja kogudusejuhte erinevatest kogudustest ja konfessioonidest üle Eesti. 2001. a jaanuarist andis Jumal pastor Barryle uue suuna ja nii ta alustaski Tallinna Elava Vee Kogudusega.

Pastor Barry on väga armastav ja rõõmsameelne, Jumala südamega mees. Ta hoolib inimestest päriselt ning on kättesaadav kõigile. Tema kiindumus Jumala, koguduse ja inimeste vastu on teinud temast suurepärase pastori. Tal on ka and teha piibel nii elavaks, et Jumala Sõna kõnetab inimesi viisil, mis aitab neid igapäevaelus. Pastor Barry paneb ennast koduselt ja vastuvõetuna tundma igaühe, kes Elava Vee Kogudusse sisse astub.

Barry on reisinud paljudes riikides Euroopas, Aasias ja Ameerikas, õpetades kogudustes ja piiblikoolides. Väga lihtsasti mõistetava stiili tõttu on ta tuntud praktilise Sõna õpetajana, kes toob selguse, kuidas rakendada piibli põhimõtteid tänapäeva maailmas.

Kes me oleme

Elava Vee Kogudus on karismaatiline, mittekonfessionaalne ja rahvusvaheline kogudus. Seetõttu on kõik meie teenistused eesti ja inglise keeles. Samuti on saadaval tõlge vene keelde. Meie kogudus on nagu läbilõige linnast. Siin on saanud kokku suurepärane segu igas vanuses inimesi erinevatest elustiilidest ja kultuuridest. Kõige rohkem on küll eestlasi, kuid väärikalt esindatud on ka mitmed teised rahvused. Ülitore on see, et me kõik saame tulla kokku ja teenida Jumalat ühtse koguduse perena. Tule ja saa koos meiega osa Jumala väest ja armastusest!

Piibel

Me usume, et kõik on sündinud patustena ning vajavad Päästjat ja päästet. Jeesus, Jumala Poeg tuli ja maksis hinna kõikide pattude eest, valades oma vere ristil. Jeesus on ainus tee taevasse. Et päästetud saada, tuleb uskuda oma südames ja tunnistada oma suuga, et Jeesus on Isand. Jumal on kõigile andnud vaba tahte. See on igaühe enda valik, kas Teda teenida või hüljata. Pääste on Jumala tasuta and ning kättesaadav kõigile, kes valivad Temasse uskuda. Kui sa oled saanud usklikuks, oled sa sündinud uuesti läbi Jeesuse ja saanud Jumala lapseks. Jumala lapsena võid sa võtta vastu igavese elu Taevas.

(Johannese 3:16-17, Roomlastele 3:23-24, Roomlastele 5:8-10, Roomlastele 10:9-10, Efeslastele 2:8-10, Galaatlastele 4:6-7)

Pääste

Me usume, et kõik on sündinud patustena ning vajavad Päästjat ja päästet. Jeesus, Jumala Poeg tuli ja maksis hinna kõikide pattude eest, valades oma vere ristil. Jeesus on ainus tee taevasse. Et päästetud saada, tuleb uskuda oma südames ja tunnistada oma suuga, et Jeesus on Isand. Jumal on kõigile andnud vaba tahte. See on igaühe enda valik, kas Teda teenida või hüljata. Pääste on Jumala tasuta and ning kättesaadav kõigile, kes valivad Temasse uskuda. Kui sa oled saanud usklikuks, oled sa sündinud uuesti läbi Jeesuse ja saanud Jumala lapseks. Jumala lapsena võid sa võtta vastu igavese elu Taevas.

(Johannese 3:16-17, Roomlastele 3:23-24, Roomlastele 5:8-10, Roomlastele 10:9-10, Efeslastele

2:8-10, Galaatlastele 4:6-7)

Püha Vaimuga ristimine

Me usume, et pääste ja Püha Vaimuga ristimine on kaks erinevat kogemust. Päästetud saades tuleb Püha Vaim sinu sisse elama. Püha Vaimuga ristimine on aga Püha Vaimuga täitumine ja ülevool, mille tunnuseks on taevases keeles rääkimine. Püha Vaimuga täidetud elu on kättesaadav igale usklikule ja annab meile eelise igapäevaelus.

(Apostlite teod 2:1-4, Galaatlastele 5:16, Roomlastele 8:14-15,

Apostlite teod 19:1-6, John 16:13-14)

Veega ristimine

Me usume, et veega ristimine on sõnakuulelikkuse tegu, milles inimene kastetakse täielikult vee alla ja tõstetakse jälle üles. Veega ristimine sümboliseerib meie samastumist ja ühendust Kristusega Tema surmas, matmises ja ülestõusmises. Veega ristimine ei ole vältimatult vajalik taevasse pääsemiseks, kuid on imeline kogemus, mis tugevdab sinu usku ja kindlust usklikuna.

(Luuka 3:21-22, Apostlite teod 2:38, Roomlastele 6:3-4, Koloslastele 2:12-13, Matteuse 28:19)

Andmine

Me usume ühte ja ainsasse Jumalasse, kes on kolm isikut: Isa, Poeg ja Püha Vaim. Jumal on armastav Jumal, hea ja kõikväeline Jumal. Ta on kõige looja ja kõik on loodud Tema jaoks. Jumal igatseb, et me haldaksime hästi kõike, mida Ta meile andnud on: aega, andeid ja aardeid. Me anname 10% oma sissetulekust kogudusele, et aidata inimestel jõuda Jeesuseni. Olles seda tehes sõnakuulelikud, saame me nautida kõike, mida Jumal meie jaoks teeb. Jumal on tõotanud, et kui meie Teda usaldame ja anname vabatahtlikult kümnist ja ohvriande, siis õnnistab Tema meid ülikülluslikult ja teeb meid endid õnnistuseks.
(1. Moosese 1:1, Apostlite teod 17:28, 1. Moosese 12:2-3, Matteuse 25:20-21, Malaki 3:10-12, 2. Korintlastele 9:6-11, 1. Timoteosele 6:18-19)

Tervenemine

Me usume, et Jeesus maksis ristil hinna kõikide haiguste ja tõbede eest. Jeesus on meie tervendaja ning tervenemine on usu läbi kättesaadav igaühele Jumala Perekonnast. Jumal teeb imesid ka täna ja jätkuvalt saavad inimesed imeliselt terveks. Tervenemine meie ihude jaoks on Jumala kingitus! Piibel juhendab meid panema käed haigete peale Jeesuse nimel ja Jumala tervendav vägi teeb nad terveks.
(Jesaja 53:4-5, Markuse 10:52, Jakoobuse 5:5:14-16, 1. Peetruse 2:24)

Me usume, et Jeesus maksis ristil hinna kõikide haiguste ja tõbede eest. Jeesus on meie tervendaja ning tervenemine on usu läbi kättesaadav igaühele Jumala Perekonnast. Jumal teeb imesid ka täna ja jätkuvalt saavad inimesed imeliselt terveks. Tervenemine meie ihude jaoks on Jumala kingitus! Piibel juhendab meid panema käed haigete peale Jeesuse nimel ja Jumala tervendav vägi teeb nad terveks.

Taevas ja põrgu

Me usume taeva ja põrgu olemasolusse. Maa peal tegutsevad täna hea ja kuri. Kui kristlane sureb, läheb ta hetkeliselt taevasse, et olla koos Isandaga. Me usume, et Jeesus tuleb peagi tagasi, et võtta oma kogudus – kõik usklikud, kes sel ajal elavad – endaga igaveseks kaasa taevasse. Aga kui sa hülgad Jeesuse selles elus ega usu Temasse kui oma Isandasse ja Päästjasse, siis sellest elust lahkudes ootab sind igavene surm põrgus.

(Joona 14:6, 2. Korintlastele 5:8-9, 1. Jn 5:11-13, 1. Korintlastele 15:52-53, Roomlastele 6:23, 1 Tessalooniklastele 4:14-18, Ilmutuse 20:15)

Me usume taeva ja põrgu olemasolusse. Maa peal tegutsevad täna hea ja kuri. Kui kristlane sureb, läheb ta hetkeliselt taevasse, et olla koos Isandaga. Me usume, et Jeesus tuleb peagi tagasi, et võtta oma kogudus – kõik usklikud, kes sel ajal elavad – endaga igaveseks kaasa taevasse. Aga kui sa hülgad Jeesuse selles elus ega usu Temasse kui oma Isandasse ja Päästjasse, siis sellest elust lahkudes ootab sind igavene surm põrgus.

(Joona 14:6, 2. Korintlastele 5:8-9, 1. Jn 5:11-13, 1. Korintlastele 15:52-53, Roomlastele 6:23, 1

Teistele rääkimine

Me usume, et igal kristlasel on vastutus jagada evangeeliumi teistega, rääkides julgelt oma suhtest Jeesusega. Me teeme seda, kui elame oma elu eeskujuna ja kasutame iga võimalust, et rääkida, mida Jeesus on meie jaoks teinud. Me tahame, et kõik tunneksid Jumalat kui oma Isa ja võiksid veeta oma igaviku Taevas.

(Markuse 16:15, Matteuse 28:19-20, Apostlite teod 1:8, Roomlastele 6:14)

Jälgi meid